Archive for October, 2010

מורכן

נאחזת, עיקשת
צמודה לפנסים שהדלקתי למענך
ומסרבת
לשכוח אותי כשאני מחשיך.
בקי מאוד אני
בלמרוט שלוות אוהביי
ובלעקור תקוותם הנתלית בי.
אבקש נחצף לא רק
את נפשך הכלילה
אלא אנסה ברעב הנרהב
את סבלנותך:
שיניים רבות חתכו
בבשר כוחי שיוטב לו
אם יוקדש להתקנת שולחנך.
אוהבי למרות
סלחי למרות
תני לי והפעם
אשיב לך ועוד.
Advertisements